For world peace, liberate Al-Aqsa, eliminate Israel and anyone who is with Israel, they are the real terrorists
Bacakan

Doa sayyidina akasah amalkan ketika bermunajat

Gambar diatas adalah sebagai perwakilan dari Doa Sayyidina Akasah, atau yang lebih dikenali sebagai doa akasah

Hello Teman teman Kali ini admin ingin memberikan info mengenai sebuah doa yang bernama sayyidina Akasah, kami akan menjelaskan secara terperinci Mengenai tajuk pembahasan kita kali ini

Pengertian mengenai Doa

Sebelum kita membahas Mengenai doa sayyidina Akasah ini, ada baiknya saya akan menjelaskan akan pengertian Doa Tersebut

Doa merupakan atau termasuk dari ibadah kita kepada Allah SWT, doa adalah sebagai tanda ketidak mampuan kita sebagi umat manusia, sebanyak apapun harta yang dimiliki tidak menjamin seseorang itu terbebas dari segala masalah yang dihadapinya

Nah dengan berdoa kita pasti memohon kepada Tuhan bermakna kita sedang meminta serta mengemis kepadanya untuk memberikan pertolongan yang meliputi segala hajat dari permohonan tersebut

Doa adalah senjata

Jangan pernah sekali kali meremehkan akan doa, dengan mengatakan doa itu tidak berguna sama sekali! Doa cuma buang buang waktu, Semua itu kan karna usaha kita sendiri, berati anda telah meremehkan doa, bahwa Rasulullah Shallallahu bersabda :

Rasulullah SAW bersabda, “Doa adalah senjata seorang Mukmin dan tiang (pilar) agama serta cahaya langit dan bumi. (HR Abu Ya’la). Doa juga merupakan otak atau inti ibadah, lanjut Rasulullah, “Doa itu adalah otaknya ibadah.” (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Bahkan selalu berhati hatilah terhadap doa orang orang terzholimi, meskipun orang tersebut adalah orang kafir, Allah SWT akan tetap mengabulkannya, nah doa orang terzholimi itu sangat mustajab maka untuk itu janganlah kita menzholimi orang lain

Perbanyak lah berdoa

Dengan berdoa tidak ada yang sia sia, bahkan tidak rugi dalam berdoa! Kenapa? Karena meskipun doa mu tidak dikabulkan Tuhan tetapi dengan doa yang kamu panjatkan tersebut akan menjadi ladang pahala atau bisa menjadi pencegah dari musibah yang akan menimpamu

Sebagai mana Rasullullah Saw bersabda ;

"Tiada seorang berdoa kepada Allah dengan suatu doa, kecuali dikabulkan-Nya, dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal, yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia, disimpan (ditabung) untuknya sampai di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya dari musibah (bencana)." (HR Ath-Thabrani)

Berdoa di waktu senang

Perbanyaklah berdoa dikala kita senang agar Apabila kita menjumpai masa sulit tuhan akan menolong kita, jadi tidak ada doa yang sia sia, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda :

"Berdoalah kepada Tuhanmu di saat kamu senang (bahagia). Sesungguhnya Allah berkata, 'Barangsiapa berdoa (memohon) kepada-Ku di waktu dia senang (bahagia), maka Aku akan mengabulkan doanya di waktu dia dalam kesulitan.'" (HR Ar-Rabi')

Yakinlah kepada Allah SWT ketika berdoa, Selalu berprasangka baik kepadanya, dan Jangan takut akan setiap doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan, kita berdoa dikarenakan kita ingin atau meminta belas kasihannya, jangan memikirkan terkabul atau tidaknya doa yang dipanjatkan pasrah serta iklaslah dalam berdoa, bukankah Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui

Rasulullah Shallallahu'alaihiwassalam bersabda :

"Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah malu apabila ada hamba-Nya yang menengadahkan tangan (memohon kepada-Nya), lalu dibiarkan kosong dan kecewa." (HR Al-Hakim)

Doa sayyidina Akasah

Nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan Doa Sayyidina Akasah, sebenarnya apakah doa ini boleh diamalakn tetapi Rasullullah Saw tidak mengajarkan

Wahai Teman muslim selagi makna yang terkandung didalam doa tersebut baik, maka hal tersebut sah sah saja

Sebagaimana doa sayyidina Akasah yang begitu populer dikalangan Ahli hikmah, doa tersebut sering dijumpai pada kitab Mujarobat dan sejenisnya, nah saya tidak akan membahas mengenai kitab mujarobat tetapi mambahas mengenai Doa Sayyidina Akasah

Setiap doa pasti mempunyai Khasiat jika doa tersebut diamalkan secara Istiqomah dan berterusan, didalam kitab mujarobat sebenernya dijelaskan secara terperinci mengenai doa tersebut, termasuk manfaat serta Khasiat nya, tetapi ingat sekali lagi doa adalah ibadah yang apabila dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan hal hal appun dan niatnya tulus karena Allah ta'ala maka doa bisa sebagi sumber pahala untuk kita

Biasanya sih orang yang bisa merasakan khasiat dari Doa Akasah ini adalah orang yang sering mengamalkannya

Bacaan latin Doa Akasah

Dibawah ini kami berikan bacaan Doa Sayyidina Akasah dalam huruf latin, doanya sebagai berikut :

Allahumma yaa katsiiron nawwaali wa yaa daa-imal wishooli wa yaa hasanal fi ’aali wa yaa rooziqol ’ibaadi ’alaaa kullihaalin wa yaa badii’an bilaa mitsaalin wa yaa baaqii bii laa zawaalin najjinaa min al kufri wadl dlolaali bi haqqi laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma in dakholasy syakku fii iimaanii bika wa lam a’lam bihii au ’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma in dakholal kufhu fii islaamii bika wa lam a’lam bihii au ’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma indakholasy syakku fii tauhiidii iyyaaka wa lam a’lam bihii au’alumtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma ma indakholal ’ujbu wal kibru war riyaa-u wa sum-atu wa nuqshoonu fii ’amalii laka wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma in jarol kadzibu wal ghiibatu wan namiimatu wal buhtaanu’alaa lisaanii wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma indakholal khoth rotu wal was wasatu fii shodri wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma indakhlat tasy biihu wattaqshiiru fii ma’rifatii iyyaaka wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma indakholan nifaaqu fii qolbii mindz dzunuubil kabaa-iri wash shohgoo-iri kullihaa wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma indakholar riyaa-u fii a’maalii wa aqwaalii wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa ’limtu min suu-in wa lam a’lam bihii au ’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahunna maa arodta lii min khoirin falam asykurhu wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa qoddarta ’alayyaa miin amrin falam ardlohu wa lam a’lam bihii tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa ’amta ’alayya min ni’matin fa’ashoituka fii hi wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa aulaitanii min na’ma-ika fa ghofaltu ’an syukrika wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa aulitanii min aalaa-ika falam uaddi haqqohu wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa mananta ’alayaa minal husna falam ahmadka walam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa ahbabtua lii bihii ’alayya minannadhori fii ka faaghomadl tu ’anhu wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa shona’tu fii ’umrii bimaa lam tardlo wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa qoshortu min ’amalii fii roja-ika wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma ini’ tamadtu ’alaa siwaaka fisy syadaa-idi wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma inista’antu khoiruka finnawaa-ibi wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa ash laha fii sya’nii bi fadl lika wa ro-aituhu min ghoirika wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma in zaalat qodamii ’anish shirothi bis su-aali min ghoirika yutsabbitnii wa lam a’lam bihii au ’alimtu tubtu ’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu ’alaihi wa sallama.

Allahumma yaa hayyu yaa qoyyumu yaa hannanu yaa manaanu yaa dayyanu yaa sulthoonu yaa laa ilaaha illaa anta subhanaka inni kunyu minadh dhoolimiina fastabnaa lahu wa najjainaahu minal ghommi wa kadzaalika nunjil mu’miniina wa zakariyyaa idznaadaa robbahuu robbi laa tadzarnii fardan wa anta khoirul waaritsiina.

Allahumma bi haqqi laa ilaaha illal laahu wa bi ’izzatihii wa bi haqqil kursiyyi wa sa ’atihii wa haqqil ’arsyi wa’adhomatihii wa bi haqqi qolami wa jaroyaanihii wa bi haqqil lauhi wa hafadhotihii wa bi haqqil miizaani wa kaifiyatihii wa bi haqqishshiroothi wa diqqatihii wa bi haqqi jibroo-ila wa amaanatihii wa bi haqqi miikaa-iila wa syafqotihii wa bi haqqi isroofiila wa nafkhootihii wa bi haqqi ’izroo-iila wa shofwatihii wa bi haqqi ridlwaana wa jannatihii wa bi haqqi maalikin wa jahannamihii wa bi haqqi aadama wa shofwatihii wa bi haqqi syii tsin wa nubuwwatihii wa bi haqqi nuuhin wa safinatihii wa bi haqqi ibroohiima wa kholiifatihii wa bi haqqi ishaaqo wa diyyanatihii wa bi haqqiismaa ’iila wa dzabiihatihii wa bi haqqi ya’quuba wa hasrotihii wa bi haqqi yuusufa wa ghurbatihii wa bi haqqi muusaa wa aayaatihii wa bi haqqi haaruuna wa hurmatihii wa bi haqqi huudin wa haibatihii wa bi haqqi sholihin wa naaqotihii wa bi haqqi luuthin wa ’ibrotihii wa bi haqqi yuunusa wa da’watihii wa bi haqqi daaniyaala wa karoomatihii wa bi haqqi zakariyya wa thohaarotihii wa bi haqqi ’iisaa wa ruuhaaniyatihii wa bi haqqimuhammadinil mush thofaa sholallaahu’alaihi wa sallama wa syafaa’atihii.

Allahumma yaa hayyu yaa qoyyumu yaa laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minadh dholimiina. FastaJAbnaa lahu wa najjainaahu minal ghommi wa kadzaalika nunjil mu’miniina. Laa ilaaha illa huwa ’alaihi tawakkaltu wa huwa robbul ’arsyil ’adhimi. Hasbuyallaahu wa ni’mal wakilli ni’mal maulana wa ni’mal nashiiru laa hau laa wala quwwata illaa billaahil ’aliyyil ’adhiimi.

Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanatan wa fil aakhiroti hasaNA wa qinaa ’adzaabannaari. Wa sholallaahu ’alaa khoiri kholqihii wa nuuri ’arsihii sayyidinaa wa nabiyyina wa syafi ‘iina muhammadin wa ‘alaa alihi wa ashbihii ajma ’iina birohmatika yaa arhamar roohimiina. Aamiin yaa robbil’aalamiin……

Terjemahan Doa Akasah

Dengan Asma’ Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih.Ya Allah, tetapkanlah shalawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad, Keluarga dan shahabat-shahabat beliau.

Dengan Asma’ Allah yang menyinari sinar diatas sinar, Segala puji bagi Allah Pencipta nur dan menurunkan kitab Taurat diatas gunung Thurdi dalam kitab yang tertulis, Segala Puji bagi Allah Yang Disebut kaya dengan kemulyaan dan keagungan yang dikenal dan atas senang dan susah yang disyukuri dan segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang, kemudian orang-orang kafir kepada Tuhannya dan berpaling.

Kaf Ha Ya ‘Ain Shaad, Ha Mim ‘Ain Sin Qaf, hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan memohon pertolongan, hai Dzat Yang Hidup Tegak Kokoh, Allah Yang sangat belas kasihan kepada hamba-Nya memberi rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki, Dia sangat kuat dan mulia, hai Dzat Yang mencukupi segala sesuatu, cukupilah aku dan palingkanlah dariku segala sesuatu dengan kekuasaanMu yang baik, bahwasanya Engkau berkuasa atas segala-galanya.

Ya Allah, Dzat Yang banyak pemberiannya dan Yang selalu bertemu, Yang bagus perbuatannya, Pemberi rizki hamba-hambaNya pada setiap keadaan, hai Dzat Pencipta pertama kali dengan tidak melalui contoh, hai Dzat yang langgeng, yang tidak akan binasa, selamatkanlah kami dari kufur dan tersesat dengan : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya kufur/rasa bimbang dan ragu masuk dalam keimananku kepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya kufur masuk kedalam keislamanku kepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya rasa bimbang dan ragu masuk ke dalam ketauhidanku terhadap Engkau, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya rasa sombong, takabur,riya’ dan sum’ah / menonjolkan diri dan kekurangan di dalam amal perbuatanku bagi Engkau masuk ke dalam hatiku sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya sifat dusta, pengumpat, mengadu domba dan pembohong berjalan pada mulutku sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya di dalam hatiku terlintas rasa was-was sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya rasa penyerupaan dan lalai masuk ke dalam ma’rifatku kepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya rasa nifak, dosa-dosa besar dan kecil masuk ke dalam hatiku maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, seandainya sifat riya’ masuk ke dalam amal perbuatanku dan perkataanku sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, kejahatan-kejahatan yang telah aku perbuat sedang aku tidak tahu atau tahu, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Engkau kehendaki bagiku, lalu aku tidak dapat mensyukuri sedang aku tidak tahu atau tahu, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, hal-hal yang telah Engkau takdirkan kepadaku, lalu aku tidak bergembira atau tidak menerimakannya sedang aku tidak tahu atau tahu, maka bertaubatlah aku dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku, lalu aku salah gunakan, durhaka kepadamu sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau kuasakan kepadaku, lalu aku tidak bersyukur kepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan aku tidak memujiMu, sedang aku tidak tahu atau tahu, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, berfikir dalam kekuasaanMu yang Engkau ciptakan terhadapku, lalu aku menutup mata, sedang aku mengetahui atau tidak, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, perbuatan-perbuatan yang aku lakukan sepanjang umurku, lalu Engkau tidak ridha, sedang aku mengerti atau tidak, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, amal perbuatanku yang Engkau perpendek di dalam mengharap-harap rahmatMu, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, jika aku bergantung kepada selain Engkau di dalam menghadapi kepayahan-kepayahan, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, jika aku memohon pertolongan kepada selain Engkau, dalam kecelakaan dan bahaya, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, urusan-urusanku yang telah Engkau baguskan dengan anugerah Engkau dan pandanganku salah, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, jika aku tegelincir menyimpang dari jalan lurus (shirat), karena memohon kepada selain Engkau, sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : La ila ha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.

Ya Allah, Yang Hidup tegak kokoh, Yang memiliki rahmat dan banyak anugerahNya, banyak memberi dan Pemilik kerajaan, Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau, maha suci Engkau, bahwasanya aku menganiaya diri sendiri, (firman Allah) :

“Lalu Kami kabulkan dan Kami selamatkan dia dari kesusahan, demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang beriman”

Zakariya ketika menyeru tuhannya, ya Tuhanku:

“Janganlah Engkau tinggalkan aku sendiri, Engkaulah waris yang paling baik”.

Ya Allah, dengan hak La ila ha illallah dan kemuliaannya, hak kursi dan keluasannya, hak ‘Arsy dan keagungannya, hak kalam dan berjalannya, hak Lauh Mahfudh dan penjaga-penjaganya, hak Timbangan (Mizan) dan dua matanya, hak Shirat dan kelembutannya, dengan hak Jibril dan kejujurannya, hak Mikail dan belas kasihnya, hak Israfil dan terompetnya, hak Izrail dan terpilihnya, hak Ridlwan dan surganya, hak Malik dan nerakanya, hak Adam dan terpilihnya, hak Ibrahim dan terpilihnya sebagai khalilullah, hak Ishak dan keagamaannya, hak Isma’il dan disembelihnya, hak Ya’kub dan kedukaannya, hak Yusuf dan terasingnya, hak Musa dan ayat-ayatnya, hak Harun dan kehormatannya, hak Hud dan kewibawaannya, hak Shaleh dan untanya, hak Luth dan pemikirannya, hak Yunus dan ajakannya, hak Danial dan kerahmatnya, hak Zakariya dan kesuciannya, hak Isa dan kejiwaannya dan dengan hak Muhammad yang terpilih menjadi kekasihNya dan dengan syafa’at ‘Udhmanya SAW.

Ya Allah, Yang Hidup, tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, bahwasanya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri, (Firman Allah); Lalu kami mengabulkannya dan menyelamatkannya dari kesusahan, demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah, kepadaNya aku bertawakkal, Dia pengurus ‘Arsy yang Agung. Allah-lah yang mencukupi aku, sebaik-baik Pelindung, Pengurus dan Penolong. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Agung.

About the Author

Keindahanmu akan kuabadikan disetiap karyaku.

Post a Comment

Menghasilkan uang melalui survei berbayar
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.